دربارۀ ما  

«سینما-چشم»، نشری���� ای است که با هدف نقد، بررسی و تحلیل سین��ای مستقل و هنری ایران و جهان ا�� منظر زیبایی شن��������خ������������ی و مطالعات فیلم منتشر می شود. هدف اصلی این نشریه، پر کردن خ��ا موجود د�� زمینه انتشار بحث های جدی و تحلیلی در زمینه سینمای مستقل و هنری به ویژه سینمای مستقل ایران در زبان فارسی است.

«سینما چشم»، از نظر سیاسی و فکری، نشری�� ای ک��������م��ا ����س��قل است و به هیچ دسته، حزب، فرقه و جمعیت سیاسی یا مذهبی ویژه ای تعلق ندارد. رویکرد نشری��، کاملا سین����یی است �������� بر ��ین اساس آمادگی ان��شار مطالب سینمایی جدی و چالش برانگیز را دارد.

������ام نشریه از اصطلاحی که به وسیله ژیگاورتوف سینماگ�� برجسته روس در سال ۱۹۲۳ ابداع شد ��رفته شده است: “… ��ن سینما-چشم هستم، من یک چشم مکانیک�������� ام، دن��ایی را به شما نشان می دهم که فقط خود می ت��انم آ�� را بب��ن����… رها از چهارچو�� فضا و زمان، من خود را با ��ر یا ��مامی نقاط عالم هماهنگ می کنم و در عین حال می توانم آنها را ضبط کنم. ماموریت من خلق تصور جدیدی از جها�� است، از این رو می توانم به شیوه ای نو، ��نیای ناشناخته را کشف کنم.” (ژیگا وروتوف. مردی با دوربین فیلمبرداری)

اگرچه «��ینما- چشم» درصدد کشف دنیا��ای ن����شناخته سینماست اما الزاما از ایده ها�� خاص ورتو�� در سینما ��نباله رو�� نمی ک����د بلکه نگاهی بازتر و گس��رده تر به سینما دا��د. به علاوه رویکرد آن، رویکرد آک��دم������ محض نیست بلکه به مباحث جاری، رویدادها و تحولات سین��ای مستقل و هنری جهان نیز علاقمند است و تا حد ممکن به آنها توجه خواهد کرد.

«سینما- چشم»، تنه�� یک چشم نیست و از یک زاویه به سینما نگاه نمی کند، بلکه چشم های بسی��ری است که با رویکردها و اندیشه های متفاوتی، نظاره گر سینما و تحولات آن است.

«سینما- چشم»، امیدوار است که با دعوت از همه منتقدان�� نویسندگان و پژوهشگران سینمایی داخل و خارج از ایرا��، ��درسان دانشگاه ها و دانشجویان رشته های مطالعات فیلم و رسا��ه ای به نشریه ای فعال و پویا در زمینه نقد و زیبایی شناسی سینما به ویژه سینمای مستقل ت����دیل شود.

مدی�� مسئول و سردبیر ��ین نشریه، پرویز جاهد�� منتقد فیلم، فیلمساز مست��ل و م��رس سینماست.

صاحب امتیاز و سردبیر: پرویز جاهد

هیئت تحریریه: علی موسوی، مهدی امیدو��ری، فرید ا����اعیل پور�� و��زریک درساهاکیان،آزاده جعفری، پرویز جاهد

مسئول اجرایی وب سایت: مهدی امیدواری

گرافیست و صفحه آرای نشریه: کوروش بیگ پور