جدول ارزش‌گذاری منتقدین فرانسوی به فیلمهای بخش مسابقه کن

1

همه ساله همزمان با برگزاری جشنواره کن فیلم‌فرانسه جدول روزانه‌ای منتشر می‌کند که در آن منتقدان برگزیده نشریات معتبر فرانسوی به بهترین فیلمها ستاره می‌دهند .در صورتی که فیلمی را مستحق نخل طلا بدانند به آن نخل‌طلا می‌دهند٬ فیلمهای بی‌ارزش نیز با دایره توپر نشان داده می‌شوند و در صورتی که منتقدی فیلمی را ندیده‌است آن را خالی می‌گذارد. امسال از نشریه معتبر «کایه‌دوسینما» استفان دولرم سردبیر این نشریه در رأی‌گیری شرکت کرده‌است و از نشریه سینمائی معتبر «پوزیتیف» فیلیپ رویه که قبلا سردبیر این نشریه نیز بوده شرکت دارد.این آخرین نتیجه جدول منتقدین است که در اختیار شما قرار می‌دهیم.

(راهنمای جدول: یک ستاره (کمی)٬ دوستاره(خیلی)٬ سه ستاره(به شدت)٬ نخل(دیوانه‌وار)٬ دایره توپر(بی‌ارزش

 

نشریه/ بخش مسابقه

Premiere Studio Cahiers Du Cinema Positif Telerama Les InRocKuptibles Observateur L-Express

کافه سوسایتی

*

**

*

***

la-palme-d-or-du-mensonge-est-attribuee-a_1245487-L

***

**

**

عمودی ماندن

**

**

**

**

***

 la-palme-d-or-du-mensonge-est-attribuee-a_1245487-L

**

*

سیرانوادا

**

***

***

***

**

**

 

Ma Loute

***

la-palme-d-or-du-mensonge-est-attribuee-a_1245487-L

***

 la-palme-d-or-du-mensonge-est-attribuee-a_1245487-L  

***

la-palme-d-or-du-mensonge-est-attribuee-a_1245487-L

***

من٬دانیل بلیک

**

***

**

**

*

*

***

مادمازل

**

**

*

**

**

*

*

***

تونی اردمان

***

la-palme-d-or-du-mensonge-est-attribuee-a_1245487-L la-palme-d-or-du-mensonge-est-attribuee-a_1245487-L

***

 

***

**

*

Mal de Pierre

***

 

***

***

**

***

American Honey

 la-palme-d-or-du-mensonge-est-attribuee-a_1245487-L

*

*

 

**

*

**

 

Loving

**

***

**

***

*

**

*

***

پترسون

*

***

**

*

***

***

la-palme-d-or-du-mensonge-est-attribuee-a_1245487-L

*

جولیتا

***

***

***

 la-palme-d-or-du-mensonge-est-attribuee-a_1245487-L

***

***

***

*

Personal Shopper

la-palme-d-or-du-mensonge-est-attribuee-a_1245487-L

*

**

*

**

*

 

Aquarius

***

***

***

**

**

**

***

 ***

دختر ناشناس

*

**

*

*

***

 la-palme-d-or-du-mensonge-est-attribuee-a_1245487-L

**

**

Ma`rosa

**

**

***

*

*

**

فارغالتحصیلی

 *** la-palme-d-or-du-mensonge-est-attribuee-a_1245487-L  **  la-palme-d-or-du-mensonge-est-attribuee-a_1245487-L  ***  ***  ***  **

آخر دنیا

 *  **  ***  **  **  *  **  **

The last face

              

Neon Demon

 **  *  la-palme-d-or-du-mensonge-est-attribuee-a_1245487-L  ***  **  **  *  **

او

la-palme-d-or-du-mensonge-est-attribuee-a_1245487-L   *** la-palme-d-or-du-mensonge-est-attribuee-a_1245487-L   ***   *** la-palme-d-or-du-mensonge-est-attribuee-a_1245487-L   **   **

فروشنده

  **     ***     **   ***   *

 

یک نظر

لطفاً نظر خود را اضافه کنید