خبر

خبر
0

منتقدان سینمایی از روش های گوناگونی برای بیان دیدگاه هایشان در مورد فیلم ها و ارزیابی آنها استفاده می کنند. ستاره دادن به فیلم ها یا معرفی لیست های ده تایی از بهترین فیلم هایی که در طول سال دیده اند، از روش های متداول است. مرسوم این است که نشریه های معتبر سینمایی، در پایان هر سال، جدول هایی…

1 7 8 9