ژولیت بینوش

نگاه
0

با عباس کیارستمی دوست بودم اما دوستی ما آنقدر صمیمانه و نزدیک نبود که هر روز  به هم زنگ بزنیم و حال هم را بپرسیم. دوستی ما دوستی بین یک سینماگر بزرگ و در اوج  و یک منتقد فیلم بود که سینمای او را به خاطر نگاه انسانی و شاعرانه و مدرنیسم و نوآوری های فرمالیستی و زیبایی شناسانۀ آن…

نقد
0

از میان فیلمسازان زنده دنیا٬ کمتر کسی همانند مایکل هانکه توانائی ترسیم انسان به عنوان سوژه‌ای دست نیافتنی را داشته‌است. همزمان نمی‌توان از نظر دور داشت که او در ترجمه موضوعات انسانی به تصویر بدون اینکه خود را درگیر نمادهای مرسوم کند٬ تبحر خاصی دارد. در کارنامه او پنهان٬ اثری قابل تأمل است از آن‌جهت که خصلتی انسانی را پی‌رنگ داستان خود…